Ellentmondások

 

 

 

Parlagi I. György ajtónállómester, Mátyás király udvari katonája, borsodi főispán, diósgyőri várkapitány 1452–1486. mh. 1486-ban fiúutód nélkül. (Parlagi)      -   állítja az egyik geneológiával foglalkozó Honlap.

Halála utáni oklevél szerint Parlaghy Györgyként írják, és vajon kinek a leánya lehet Parlaghy Vilma, Hajdúdorog, 1864. ápr. 15. , Lwow hercegné ?

 

Király Úrnak saját rendelete.

JÁNOS Istennek kegyeiméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország királya stb. Nemes és Nekünk kedvelt Híveink! Földes helység összes nemeseinek folyamodványából rne értettük, hogy ti közölök egyeseket saját törvényszéketeken 100 fi-t'. büntetéssel Bujtottatok azért, mert őlr néhai nemes Parlaghy Györgyöt, aki Tokaj várunk ostromához külder:dő zsoldosaink fizetésére azokkal a nemesekkel együtt adózni nem akart, ezért őt kötbér alapján egy forintra büntették. Mive: pedig a hadügyek nem reátok, hanem egyedül Mi reánk és a Mi kapitányunkra tartoznak, akarjuk és hűségtekrek jelen soraink rendiben keményem meghagyjuk és parancsoljuk: bár a mondott nemesek előbb ewrlített Parlaghy Györgyöt a fenti okból megbüntették, ezért azokat a nemeseket semmi módon kárhoztatni ne merészeljétek. Mert ha ők Parlaghy Györgynek engedetlenségéről előbb Nekünk panaszkodtak volna, Mi őt engedetlenségéért másképpen büntettük volna meg. Tehát külörnben ne cselekedjetek. Kelt Váradon, 1537. május 7. (Kívül). Szabolcs vármegye Rendjeinek és Nemeseinek. (Vörös viaszba nyomott nagy királyi pecsét.)

 

DL 72074

Kelt: 1498-05-28

 Kiadó: SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR

Régi jelzet: Q 156 / 47 2 37
Fennmaradási forma: Másolat 1701-1800

 Regeszta: Zápolyai István nádor bizonyítja, hogy a Kállói János s Parlagi Ilonától született leánya: Borbála kérésére a királyi kuriából kiküldött nádori, kisebbik kancelláriai és kuriai notáriusok a Pest városában tartott diétán Külsõ Szolnok és Békés megye itt megjelent nemeseit tanúként hallgatván ki, az alábbi igazságot állapították meg: 7 évvel ez elõtt Parlagi György halála után a Külsõ Szolnok megyei Kiss Po possessió általa zálogban bírt részét leányától, Zenth Miklos-i More György elfoglalta és máig birtokolja, a Békés megyei Maraz prédiumban ugyancsak zálogban bírt részeit pedig Banrév-i Fülöp s Zonda-i Varjas Illés foglalták el; Móré György elfoglalta továbbá a Thur város határában fekvõ Chugar nevû piscinát és az itteni jobbágyok ökreit elhajtotta és mind itt mind Tisza Varsan-ban bizonyos részeket a maga részére igénybe vett. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

 

Akkor mikor halt meg??

Miért írják, hogy fiú utód nélkül halt meg?

 

DL 88669

 Kelt: 1482-05-03

 Kiadó: SZENTJOBBI KONVENT

Régi jelzet: Q 67 / 45 M 281

Fennmaradási forma: Eredeti

Pecsét: Függő

Nyelv: Latin

Regeszta: A szentjogi konvent Mátyás király 1482 febr.7-én Budán kelt parancsára ápr.18-án bevezette Parlagh-i Györgyöt és fiát: Lukácsot Egek birtokába ellenmondás nélkül. - Hártya -

 

n

DL 16551

 Kelt: 1467-06-19

 Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: Q 311 / 14 83
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul
Nyelv: Latin

Regeszta: Mátyás király Megyesalya-i Morocz bán fiainak: Lászlónak és Istvánnak elengedi mindannak a bírságnak õt, mint bírót illetõ részét, melyben õket és elõdeiket bárki ellenében eddig elmarasztalták. Meghagyja a nádornak, országbírónak, azok bírói helyetteseinek, az ispánokank és alispánoknak és szolgabíráknak, az ország összes bíróságainak és bírságszedõinek, hogy õket a fenti bírságok miatt személyükben, birtokaikban és javaikban senki kérésére se merjék háborgatni. - A szöveg élén jobb felõl: Relatio Georgii Parragy. - A szöveg alatt papírfelzetes pecséttel.

 

 

DL 88652

Kelt: 1481-04-03

Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY

 Régi jelzet: Q 67 / 45 M 278
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul

Regeszta: Mátyás király Parlaghy György, a királyi ajtónállók mesterének kérésére elengedi mind az õ, mind Parlaghy Pálnak és utóbbi fiainak az összes bírságokat, bármilyen törvényszék elõtt is marasztaltattak el azokban. Eredeti, papir. Rányomott pecsét.

 

DL 88742

 Kelt: 1495-10-22

Kiadó: LELESZI KONVENT

Régi jelzet: Q 67 / 45 M 286

Fennmaradási forma: Átírás 1561

Regeszta: Leleszi konvent jelenti a királynak, hogy parancsára okt. 7-én (feria 4. prox. a. f. B. Dionisii) bevezette ellentmondás nélkül Parlagh-i Albertet, Györgyöt és Lestárt Angyalhaza, Korpad, Hozzwthelek, Kyszakahaza, Mathesoka birtokába. - Regeszta forrása: OL regeszta (HA).

Itt az ajtónálló György már nem élt!! A másik fia Leustar és Albert is!!

pl.Ezért a másik György Pál fia, a borsodi ispán.