Parragh Gábor,

 

az országos mintapincze felügyelõje, 1848–49-es honvéd. Az 50-es és 60-as évek hazafias törekvéseinek számos emlékezete fûzõdik az õ nevéhez; a régi idõk egyik legnépszerûbb alakja volt. A híres Parragh-csárda annak idején gyûlhelye volt több híres férfiúnak és a csárda «Csiga» nevû helyisége a nemzeti fejlõdés és a haladás történetében jelentõséggel bír. A 40-es években Vörösmarty, Garay, Vahot S., Megyery, Egressy G., id. Lendvay és Lisznyay K. ott vetették meg alapját a «Nemzeti kör»-öknek. P. mûvelt férfiú volt. Iskoláit Pápán az ev. ref. fõgymnasiumban végezte s 14 évi iskolai pályája alatt mindig kitüntette magát jeles tehetségei által. A pápai magyar képzõtársulatnak egyik alapítója volt és õ szerzett Petõfinek nevelõséget, mikor ez a katonai pályáról lelépett. Tanárai az iskolai énekkar nagyjává és a nyelvésziskola rendes tanárává nevezték ki. Késõbb kir. táblai jegyzõ s belügyminiszteri hivatalnok volt. A szabadságharczban mint huszár vett részt. Õ volt az elsõ honvéd, ki az osztrákok Budapestrõl való kivonulása után a fõvárosba belovagolt. Az 50. és 60. években, mikor már megvolt az õ híres borcsarnoka, melyrõl Lisznyay Kálmán Parragh-csárda cz. dithyrambot írt, lelkesedéssel buzgólkodott a nemzeti ügyek érdekében; a magyar dalcsarnoknak valóságos fentartója volt. A komló-kertnek a 60-as években õ alatta volt szép napjai az õ visszavonulásával tüntek le. Kiváló érdemei vannak a magyar borászat fejlesztése körül, különösen a balatonvidéki borok népszerûsítésén buzgólkodott. Boraival elõször a londoni világkiállításon keltett nagyobb feltünést. Egy idõben virágzó borüzlete volt Berlinben. Halála elõtt néhány évvel az országos mintapincze felügyelõje lett; ép a minta-pinczében szélütés érte s a kórházba szállították, mire némiképen felépült, azonban egészségét nem nyerte vissza. Meghalt 1885. jún. 25. Budapesten.

 

Czikkei a Gazdasági Lapokban (1857. Utasítás a bortermesztés és kezelése körül, 1858. Bizományi borügynökségem és annak tervbe vett czélja, 1861. A magyar borok értékesitése Londonban, A szüretrõl, 1863. Szõlõszetünk és borászatunk érdekében, Válasz a tokaj-hegyaljai bormívelõ egyesülethez, 1867. Szõlõszetünk és borászatunk érdekében); a Szõlõszeti és Borászati Közleményekben (1857. Gyakorlati módja a házi fogyasztásra szánt bor kezelésének, Vadkert és vidéke); a Falusi Gazdában (1859. A karfás szõlõmívelésrõl tartani való szõlõfürtök megszedésérõl és eltartásáról); a Nép Ujságban (1860. Szõlõmívelési hónaptár); a Székesfejérvári Borász-Csarnokban (1863. A borkészítésrõl, borkezelésrõl); a Kertész Gazdában (1865. A magyar borok Stettinben); a Szõlõszet és Borászatban (1866. Szép napja a «Zrinyi»-nek); a Borászati Füzetekben (III. 1871. Körirata); a Borászati Lapoknak 1858-tól rendes munkatársa volt.

 

Munkái:

 1. A szõlõmivelésrõl és borkezelésrõl. Tüzetesen a borkészítésrõl és borkezelésrõl. Szõlõbirtokosok, szõlõfelügyelõk, borkezelõk, borkereskedõk, pinczemesterek, pinczemunkások sat. számára, kik e fontos ipar és élvezettermény által érdekelve vannak. Pest, 1860–63. Két füzet. Két tábla rajzzal. (2. kiadás: A borkészítésrõl és borkezelésrõl cz. U. ott, 1871. Egy tábla rajzzal).

 2. Borászatunk bajai a közéletben és közforgalomban. Bpest, 1878. (Kivonat a Közvélemény 180. számából).

 

Kiadta a Szõlõszet és Borászat cz. hetilapot 1866. jan. 7-tõl júl 1-ig, összesen 26 számát Pesten.

 

Szinnyei Könyvészete.

 Egyetértés 1885. 174. sz. (Nekr.)

 Vasárnapi Ujság 1885. 26. sz. (Nekr.)

Kiszlingstein Könyvészete